Informujemy, że mając na uwadze Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. dotyczące ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. „RODO"), począwszy od 25 maja 2018 Państwa dane osobowe posiadane przez naszą firmę będą przetwarzane zgodnie z poniższymi zasadami.

Kto jest administratorem Twoich danych ?
Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w naszej firmie jest: Pracownia Reklamy ARKANA Ernt Grzegorz, z siedzibą 40-860 Katowice, ul. Gliwicka 204, NIP 654 001 11 40, dalej nazywana Pracownią. Z Pracownią można kontaktować się używając poczty tradycyjnej lub e-mail: ernt@arkanareklamy.pl.

O jakich danych mówimy ?
Mówimy o danych osobowych, zgodnie z ustawową definicją pojęcia „dane osobowe” została zawarta w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.; dalej: u.o.d.o.), zgodnie z którym za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Do czego nam są potrzebne Twoje dane ?
Dane te są nam przede wszystkim potrzebne do:

Dane te będą przez nas przechowywane przez okres niezbędny do realizacji w/w celów a po tym czasie w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Jakie są Twoje uprawnienia?
W związku z przechowywaniem Twoich danych przysługują Ci następujące uprawnienia:


Pracownia Reklamy Arkana dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.